top of page

Forecasting liquidity in stocks

230903
:מספר הפרויקט
דניאל צעדי, ונועם חיינה
:שמות הסטודנטים המציגים
מר זוין עופר
:שם המנחה
פיתוח מודלים פיננסים ופינטק
:שם הסדנה
מסלול טכנולוגי/מחקרי
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

מוצר למידת מכונה בשיתוף הבורסה לניירות ערך.

בפרוייקט אנו חוזים את נזילות נייר הערך על פי קטגוריית המדד המתאימה לו: ת"א 35, ת"א 90 או ת"א 60.
נזילות בניירות ערך היא היכולת של יחיד או ארגון להמיר את הנכסים שברשותו למזומנים במהירות ובמינימום אובדן של ערך.

המוצר מפותח ככלי עזר לבורסה לניירות ערך לאבחון נזילות נייר הערך והשפעת הנזילות על השתייכותו למדד.
כאשר ניירות ערך עוברים תנודות בערך, השינויים בערכם נכנסים לחישוב הממוצע המשוקלל ומשפיעים על ערך המדד כולו.
מטרת המוצר לאבחן התאמות בין ניירות ערך למדדי הבורסה ובכך לתרום לקטלוג ואבחון נכונים של ניירות הערך.

bottom of page