top of page

Recipeio

220605
:מספר הפרויקט
שחר זאב זילברשטיין, זאהווה כבוב
:שמות הסטודנטים המציגים
מר קירש אמיר
:שם המנחה
יישומי רשת
:שם הסדנה
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

האפליקציה עוסקת בנושא מתכונים.
לב ליבה של האפליקציה הוא סריקת מתכונים או קבלתם כתמונה, הוצאת טקסט מתמונה ע"י שימוש ב Optical Character Recognition (OCR) ולאחר מכן העברת הטקסט לעיבוד (שימוש ב NLP (Natural Language Process והפקת המידע המתאים.
הצגת המידע בנוגע למתכון, והשימוש בו לצרכים אחרים נעשה פשוט יותר.
כגון חיפוש מתכון על בסיס הכלה אם אי הכלה של מצרכים מסויימים, התאמת הארוחה לפי שעה וכו'.

bottom of page