top of page

Wearalyze

231307
:מספר הפרויקט
אילי גול, מוחמד שמרוך, נועם רכס
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר כהן שראל
:שם המנחה
שיתופי פעולה במחקר
:שם הסדנה
מסלול טכנולוגי/מחקרי
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

האם אתם טיפוסי בוקר או טיפוסי לילה? וכיצד זה משפיע על איכות החיים שלכם?
בפרויקט זה ביצענו מחקר משותף עם בית הספר למדעי ההתנהגות בהובלת פרופ' חיים עינת, ד"ר ענת לן וסטודנטים שלהם, יחד עם בית הספר למדעי המחשב בהובלת ד"ר שראל כהן, שבו חילקנו 50 שעונים חכמים לסטודנטים לפסיכולוגיה (מחציתם טיפוסי בוקר ומחציתם טיפוסי ערב) ויצרנו מאגר נתונים שכולל קריאות רבות של השעונים ומדדים פסיכולוגיים. הנתונים אודות הנסיינים נשלחו מהשעונים לשרת ונאספו בו בזמן אמת, ולאחר מכן הועברו לפורמט טבלאי. לאחר למידת וחקירת המידע, הוא סונן למידע הרלוונטי למחקר, והועבר לפורמט אחיד וקריא ולטבלה מסכמת אחת. בטבלה זו ערכנו פילוחים ועיבוד של המידע לפי תחומי ההתעניינות במחקר, לרבות הפרדה בין אנשי יום ללילה, הפרדה לפי סופי ואמצע שבוע, תקופת מבחנים לתקופת לימודים וכו׳, תוך קבלת ממוצעים וחיתוכים נדרשים. אנו בשלבי עריכת תוצאות המחקר לכדי מאמר מדעי אקדמי, בתקווה שיוגש ויתפרסם בקרוב. בפרויקט זה, אנו הסטודנטים השתתפנו בפגישות תדירות עם צוות המחקר אחת לשבועיים, ובין כל מפגש למפגש כתבנו קוד ונתחנו את הנתונים לפי הרעיונות שעלו בפגישות המחקר, והצגנו את התוצאות בכל פגישה, כך שהשתתפנו באופן פעיל במחקר והיינו צוות הדאטאסיינס של קבוצת המחקר.

bottom of page