top of page

G2net

230501
:מספר הפרויקט
רון חכמון, אביב מרכוס
:שמות הסטודנטים המציגים
ד"ר כהן שראל
:שם המנחה
שיתופי פעולה במחקר
:שם הסדנה
מסלול טכנולוגי/מחקרי
:מסלול הסדנה
:GitHub
פוסטר
מצגת
:תקציר הפרויקט

תנועות הכוכבים מייצרים גלי כבידה, הגילוי הראשוני של גלי כבידה זיכה את חוקריו בפרס נובל.
במחקר זה אנו מנסים לגלות גלי כבידה של כוכבים המסתובבים אחד סביב השני, הידועים בשם Spinning Stars. במעבדות מחקר של Hanford and Livingston נבנו ומוקמו סנסורים ענקיים ורגישים בשם LIGO שמטרתם לזהות גלי כבידה מכוכבים.
תבנית הסיבוב של הכוכבים המסתובבים אחד סביב השני מייצרת סיגנל חלש יחסית במישור התדר, וקשה מאוד להפריד בין "רעש" לבין הסיגנל שנוצר מגלי כבידה אלה.
בפרויקט זה פיתחנו רשתות CNN טרנספורמרים לבעיית קלסיפיקציה - בהינתן תמונות התדרים הנדגמים על ידי LIGO עלינו לזהות האם מדובר בכוכבים מסתובבים או שזהו "רעש".
מעבר לאימון רשתות הלמידה עמוקה, עיסוק מרכזי היה ביצירת דאטאסט סיננטי שמנסה ללמד את הרשת את ההבדל הדק שבין רעש לבין כוכבים מסתובבים.
עבדנו עם ספריה מתחום הפיזיקה שנקראת PyFstat ויצרנו דאטאסט ענק של רעשים מתוך התפלגויות מציאותיות שונות בעזרתם חיזקנו את המודלים שלנו בזיהוי הרעשים.
המחקר בוצע בשיתוף פעולה עם חוקרים מאוניברסיטת פוטסדם בגרמניה וכן עם חוקרים מאוניברסיטת בוסטון.

bottom of page